Verhoging boetes voor overtredingen mededingingswet

Eind 2015 is de wet aangenomen tot verhoging van de maximale boetes die de Autoriteit Consument en Markt kan opleggen. Het maximale boetebedrag was € 450.000,- of, indien dat meer is, 10% van de omzet van de betrokken onderneming. Door de wetswijziging gaat het eerstgenoemde absolute maximumbedrag naar € 900.000,-. Het tweede maximum, de 10% van de omzet, blijft ongewijzigd. Het boetemaximum kan worden verdubbeld indien een onderneming binnen een periode van 5 jaar opnieuw in de fout gaat. Ondernemingen die een overtreding van het kartelverbod begaan (artikel 6 lid 1 van de Mededingingswet) moeten daarnaast rekening houden met een extra vermenigvuldigingsfactor. Als een kartel langer dan een jaar heeft geduurd, dan wordt het boetemaximum vermenigvuldigd met maximaal een factor 4, waarbij die factor gelijk staat aan het aantal jaren dat het kartel voortduurde. De verhoging treedt in werking op een bij Koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Zie ook: Wet van 23 december 2015

Terug