eye

Toezicht

Goed toezicht houden is een vak apart. Effectief toezicht is niet louter government maar ook governance. De controle van markten vindt plaats in netwerken van verschillende actoren. Effectief toezicht impliceert een helder beeld van de omgeving zodat optimaal gebruik gemaakt wordt van alle aanwezige instrumenten en actoren. AGLegal kent de rol van de toezichthouder van binnenuit en helpt bij het optimaliseren van de maatschappelijke effectiviteit van toezichthouders.

AGLegal helpt bij het opstellen van het wettelijk toezichtskader.

AGLegal heeft ruime expertise op het gebied van het ontwikkelen van een wettelijk toezichtskader. Voor het land Curaçao heeft AGlegal wetgeving ontwikkeld voor onder andere effectieve regulering van markten, handhaving van consumentenbescherming en buitengerechtelijke geschiloplossing. Voor Nederlandse toezichthouders heeft AGLegal beleidskaders ontwikkeld.

AGLegal helpt bij het opzetten en trainen van een effectieve toezichthouder.

Met een wet alleen ben je er niet. Het gaat om de mensen die het toezicht gaan uitvoeren. AGlegal helpt bij het opzetten van nieuwe toezichtstaken en het trainen van mensen die de taak van toezichthouder gaan vervullen. AGLegal heeft ervaring bij Nederlandse toezichthouders en bij buitenlandse toezichthouders.

AGLegal helpt bij het houden van toezicht.

Overheidstoezicht gaat vaak samen met privaat toezicht. AGLegal houdt toezicht naast of namens het overheidstoezicht.

AGLegal werkt samen met bestuurskundigen, economen en politicologen.

chain

Fusies & overnames

AGLegal kent de spelers in de zorg en het zorgsysteem. AGlegal helpt bij het behalen van doelstellingen door strategische en juridische begeleiding van samenwerking of fusies. AGLegal onderzoekt en bekijkt welke strategie en samenwerkingsvormen het beste bij de doelstellingen passen.

AGLegal helpt bij het meldingsproces bij de toezichthouders.

Concentraties moeten meestal worden gemeld aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en vervolgens aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voordat de zeggenschap wordt verkregen. De NZa onderzoekt aan de hand van de fusie effectrapportage of de belangrijke stakeholders zoals Ondernemingsraad en cliëntenraden zorgvuldig bij het proces zijn betrokken. De ACM onderzoekt aan de hand van de melding van partijen of er significante problemen voor de mededinging als gevolg van de concentratie kunnen ontstaan.

Voorafgaand aan de goedkeuring van de toezichthouders mag aan de voornemens geen uitvoering worden gegeven. De toezichthouders kunnen een boete opleggen van ten hoogste 10% van de jaaromzet van de onderming die de zeggesnchap verkrijgt indien de partijen zich niet aan deze regels houden.

AGLegal heeft ruime ervaring in het meldingsproces bij zowel de NZa als ACM. AGLegal kent de toezichtstaken van de NZa en ACM van binnen uit en is daardoor in staat om op effectieve wijze een voorgenomen concentratie voor te bereiden en het meldingsproces bij de toezichthouders te begeleiden.

group

Samenwerking in de zorg

Samenwerken in de zorg gebeurt vrijwel altijd om de zorg beter te maken. Zorgaanbieders werken veel samen maar moeten zich daarbij wel realiseren dat samenwerken goed doordacht en onderbouwd moet worden. Op grond van de Mededingingswet is het zorgondernemingen verboden om afspraken te maken die de concurrentie onnodig (kunnen) beperken. Het is aan de betrokken partijen zelf om te beoordelen of de samenwerking aan de mededingingsregels voldoet. AGLegal heeft ruim 10 jaar ervaring bij het beoordelen van samenwerkingsverbanden op deze aspecten.

AGLegal helpt bij het opzetten van een samenwerkingsverband.

Om een succesvolle samenwerking te bouwen en te behouden, moeten afspraken worden gemaakt. Zorgondernemingen moeten bij samenwerking een aantal regels in acht nemen. Bij een structurele samenwerkingsverbanden zullen medezeggenschapsorganen, zoals ondernemingsraden en cliëntenraden, worden geraadpleegd. Ook moeten de regels van de Mededingingswet worden gevolgd. AGLegal heeft bijzondere expertise en ervaring op het gebied van samenwerkingsverbanden. AGLegal kent het beoordelingskader van ACM van binnen uit en is daardoor in staat om op effectieve wijze een voorgenomen samenwerking voor te bereiden en het eventuele proces bij de toezichthouder ACM te begeleiden.